Terms & conditions

ARTIKEL 1: WIE? WAT? WAAR?

De opdrachtnemer, in dit geval Silvana Herrebout (@studiosilvana), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 63006936, gevestigd te Kerkbuurt 142 1156BP Marken, hierna genoemd ‘De opdrachtnemer’.

Mocht je gebruik willen maken van de illustraties dan zitten daar een aantal algemene voorwaarden aan verbonden.

Prijsafspraken

Opdrachtgever en illustrator dienen vooraf een redelijke prijsafspraak overeen te komen. Een offerte is niet per definitie bindend in die zin dat onvoorziene uitloop of meerwerk kostenverhogend kan werken. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 • Het door de opdrachtgever te bepalen prijsafspraken geeft uitsluitend recht tot het gebruik van de illustratie(s) zoals overeengekomen. Voor extra gebruik is een vooraf vastgestelde toeslag verschuldigd. Bij onvoorzien extra gebruik in een later stadium is wederom een toeslag verschuldigd. De hoogte daarvan wordt bepaald naar redelijkheid en in overleg met de illustrator. Is in dit laatste geval sprake van het ontbreken van overeenstemming, dan is de illustrator gerechtigd tot het eenzijdig vaststellen van een redelijke toeslag.
 • Als er geen bepaling van territoriale omvang van het gebruiksrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht beperkt te zijn tot Nederland.
 • Ook als er geen bepaling van de gebruikstermijn (dat geldt voor de termijn van publicatie) heeft plaatsgevonden, wordt deze geacht beperkt te zijn tot 12 maanden.
 • Indien geen bepaling omtrent de overdracht van auteursrecht heeft plaatsgevonden, wordt dit geacht niet te zijn overgedragen.

Facturering

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Over het verschuldigde bedrag zal de opdrachtgever na dit tijdstip een rente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd zijn. Bij in gebreke blijven komen alle hieruit voortvloeiende kosten (zoals incassokosten) voor rekening van de opdrachtgever.

Extra kosten

De algemene voorwaarden voor extra kosten, nodig voor het naar behoren uitvoeren van de opdracht, komen voor rekening van de opdrachtgever. Onder extra kosten vallen o.a. reis-, onderzoek- /documentatie-, overlegtijd tussen illustrator en opdrachtgever op locatie en alle kosten welke door derden in rekening worden gebracht. Reiskosten bedragen € 0,23 per kilometer. Een redelijkerwijs geschat bedrag aan extra kosten dient de opdrachtgever bij vooruitbetaling aan de illustrator te voldoen. Is er een all-in prijs afgesproken is dit voorgaande niet van toepassing.

Termijnbetaling

Indien de productietijd naar redelijke verwachting langer dan 14 dagen zal duren, zal de illustrator gerechtigd zijn een termijnbetaling te vorderen in relatie tot het overeengekomen of in overeenstemming met art.1 te berekenen prijsafspraken.

Vrijwaring aansprakelijkheid

De opdrachtgever vrijwaart de illustrator voor aansprakelijkheid t.a.v. auteursrechten betreffende het door de opdrachtgever verstrekte referentiemateriaal zoals foto’s, tekeningen e.d. alsmede t.a.v. ongewilde beschadiging, verlies of vernietiging van materialen en/of gegevens door de opdrachtgever ter beschikking gesteld.

Reproductierecht na levering

De opdrachtgever zal alle schetsen, goed- dan wel afgekeurd, binnen 2 maanden  na levering retourneren aan de illustrator en is niet gerechtigd over te gaan tot enige reproductie in welke vorm dan ook, van deze schetsen of delen ervan, zonder schriftelijke toestemming van de illustrator.

  Bewaarplicht

  De opdrachtgever is verplicht al het geleverde illustratiewerk in ieder geval binnen 6 maanden na leverdatum onbeschadigd aan de illustrator te retourneren. Mits het eigendom daarvan niet aan de opdrachtgever is overgedragen.  De illustrator verplicht zich het genoemde werk maximaal 2 jaar ter beschikking te houden van de opdrachtgever.

  Wijzigingen aanbrengen in originelen

  Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van de illustrator veranderingen in de illustratie(s) aan te (laten) brengen. Derhalve dient de opdrachtgever de illustrator als eerste in de gelegenheid te stellen de gewenste wijzigingen uit te voeren. Veranderingen die nodig zijn wegens een gewijzigde of foutieve opdracht (briefing) zullen apart gehonoreerd worden.

  Verlies en schade

  In geval van verlies van of schade toegebracht aan het originele werk dat, is de opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden aan de illustrator.

  Proeven en drukexemplaren

  Waar mogelijk zal de opdrachtgever de illustrator enkele proeven of gedrukte exemplaren van het werk doen toekomen zodra reproductie heeft plaatsgevonden, tenzij anders is overeengekomen.

  Niet nakomen betalingsverplichtingen

  Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever als vermeld in art. 2 vervallen alle door de illustrator aan hem overgedragen rechten met het verstrijken van de betalingstermijn. Dit houdt mede in dat het de opdrachtgever niet is toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk voor reproductiedoeleinden te gebruiken.

  Geschillen illustrator en opdrachtgever

  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Behalve wanneer partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de volgens de wet bevoegde rechter, of de rechter in het arrondissement waar Belinda-illustration is gevestigd, dit ter keuze van de illustrator, kennis van geschillen tussen de illustrator en opdrachtgever.

   a few more

   FUN FACTS THINGS ABOUT ME

   IF I WASN´T A COACH..

   I’d probably still be a journalist. I really did love building a relationship with the community and chasing down stories.

   MY FAV MUSIC BANDS..

   I have always loved music since I was young . My favorite bands are The National, The Killers and Queen. 

   I´M MOST THANKFUL FOR...

   My family! My husband, brothers and parents are absolutely everything to me. Plus, I can’t forget about my team!

   I LOVE EAT..

   Literally anything Mediterranean food, sushi wit avocado and Mexican food.

   IDEAL VACATION

   Anywhere with good people and good food. Even better if I can travel with just a carry-on.

   MY PASSION

   Teaching women that they can create anything they want, and making healthy living as enjoyable as possible as a close second.