Contact me

GOT ANY QUESTIONS?

Would you like me to make you a custom portrait,
and are you wondering how much they cost?
Click here to go to the webshop, fill in your details
and find out!

For jobs, commission, enquiries, questions or simply
to say hi: send an e-mail to contact@studiosilvana.com
or use the form on the right.


TERMS AND CONDITIONS
COPYRIGHT
PRIVACY POLICY
TERMS AND CONDITIONS

• Op al mijn werk zijn Algemene voorwaarden van toepassing [hier te downloaden].
 General terms and conditions are applied on all my work [download here].

COPYRIGHT

All the work seen on this website and linked social media channels is copyright by StudioSilvana, unless noted otherwise.
It may not be used without written permission of StudioSilvana.

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY STUDIOSILVANA
Version 0.1

This page was last modified on March 10, 2019 (English below).

Ik ben er van bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laat ik u weten welke gegevens ik verzamel als u onze website gebruikt, waarom ik deze gegevens verzamel en hoe ik hiermee uw gebruikservaring verbeter. Zo snapt u precies hoe ik werk.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van StudioSilvana. U dient zich ervan bewust te zijn dat StudioSilvana niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
StudioSilvana respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Mijn gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van mijn diensten


Wanneer u zich aanmeldt voor een van mijn diensten vraag ik u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van StudioSilvana of die van een derde partij. Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar mij verzendt, is het mogelijk dat ik die berichten bewaar. Soms graag ik u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van StudioSilvana of die van een derde partij.

Ik zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover ik beschik.

Cookies


Ik verzamel gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in mijn klanten, zodat ik mijn diensten hierop kan afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van StudioSilvana of die van een derde partij. Ik gebruik deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden


Ik verzamel of gebruik geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij ik van tevoren uw toestemming hiervoor heb verkregen.

Derden


De informatie wordt niet met derden gedeeld. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Veranderingen


Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes
voor persoonsgegevens


Ik bied alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan mij is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie


Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit mijn bestanden wilt laten halen, kunt u contact met mij op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten


De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op mijn en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback


Ik controleer regelmatig of Ik aan dit privacybeleid voldoe. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met mij opnemen:
StudioSilvana
contact@studiosilvana.nl

ENGLISH

I am aware that you have confidence in me. I therefore see it as my responsibility to protect your privacy. On this page I will let you know what information I collect when you use my website, why I collect this data and how I improve your user experience. This way you understand exactly how I work.

This privacy policy applies to the services of StudioSilvana. You should be aware that StudioSilvana is not responsible for the privacy policy of other sites and sources. By using this website you accept the privacy policy.
StudioSilvana respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.
My use of collected data
Use of my services
When you sign up for one of my services, I ask you to provide personal information. This data is used to perform the service. The data is stored on secure servers of StudioSilvana or those of a third party. I will not combine this information with other personal information I have.

Communication


When you send e-mail or other messages to me, I may retain those messages. Sometimes I ask you for your personal details that are relevant to the situation in question. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on secure servers of StudioSilvana or those of a third party. I will not combine this information with other personal information I have.

Cookies


I collect data for research in order to gain a better insight into our customers, so that we can tailor our services accordingly.
This website uses “cookies” (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website can be transferred to secure servers of StudioSilvana or those of a third party. I use this information to keep track of how you use the website, to compile reports on website activity and to offer other services relating to website activity and internet usage.

Purposes


I do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless I have obtained your consent in advance.

Third parties


The information will not be shared with third parties. This data will only be used for the purpose of the application in question and will not be further distributed.

Changes


This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.

Choices for personal data


I offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that is provided to me at the moment.

Adjust/unsubscribe communication


If you want to adjust your data or want to get yourself out of my files, you can contact me. See the contact details below.

Disable cookies

Most browsers are set to accept cookies by default, but you can reset your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services on my and other websites may not function properly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback


I regularly check whether I comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact me:
 contact@studiosilvana.nl